FORMY DZIAŁANIA CARITAS

 

 – szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia,
 – formowanie duchowe i praktyczne wolontariuszy do pracy charytatywnej(dni skupienia, rekolekcje, kursy, pielgrzymki),
 – pomoc osobom starszym i chorym w parafiach (główna część pracy parafialnych zespołów charytatywnych),
 – pomoc rodzinie zagrożonej ubóstwem i marginalizacją: stała (comiesięczna) lub doraźna pomoc żywnościowa i odzieżowa kilkuset rodzinom w trudnej sytuacji materialnej,
 – uczestniczenie w ogólnokrajowych akcjach charytatywnej działalności Kościoła (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Pomoc ofiarom powodzi itp.),
 – pomoc rodzinom z dziećmi upośledzonymi (zakładanie i prowadzenie placówek opiekuńczych),
 – organizowanie doraźnej pomocy dla osób potrzebujących (wykupienie lekarstw, pomoc w zbiórce na operację, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych itp.),
 – organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin oraz osób chorych i niepełnosprawnych,
 – organizacja struktur Caritas w diecezji,
 – łączność i współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami charytatywnymi.

   W naszej diecezji uczestniczymy m.in. w niżej wymienionych akcjach:  

 

„Kolonie dla dzieci polonijnych 2019”

Zadanie realizowane we współpracy z CARITAS POLSKA…

Info dla Kadry wypoczynku