Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Start arrow Informacje arrow Ulgi i uprawnienia
Menu serwisu
Start
O nas
Informacje
Kontakt
Pomóżmy sobie
Księga gości
Szukaj
Zaloguj
Przydatne linki
Zegar
Licznik odwiedzin
Od 6.12.2006 odwiedzono nas 286119 razy
Współpraca


Ośrodek sfinansowany z funduszu PFRON 

Ulgi i uprawnienia PDF Drukuj E-mail

Osoby niepełnosprawne maja prawo do korzystania z niektórych ulg i uprawnień. Ich celem jest zapewnienie równych szans w życiu społecznym jak i zawodowym.

Ulgi na przejazdy PKS i PKP.

(podstawa prawna Dz. U. z 2002r., Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)
Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów środkami transportu PKS i PKP uprawnione są do ulg. Aby korzystać z prawa do zniżki, należy mieć ze sobą dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności. Od stopnia niepełnosprawności uzależniona jest wielkość zniżki.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do korzystania z ulgi 78% w środkach transportu PKS i PKP są:

- Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
legitymacja szkolna lub studencka wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

- Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrod¬ka lub placówki o charakterze oświatowym:
legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
wypis z treści orzeczenia KiZ, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
wypis z treści orzeczenia lekarza ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samo¬dzielnej egzystencji.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecz¬nej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z dokumentem poświadczającym niepełnosprawność, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
- termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
- potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do korzystania z ulgi 78% są:
- dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka - jeśli przejazd jest odbywany z dzieckiem,
- zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkoły wyższe lub placówkę oświatową lub opiekuńczo-wychowawczą (wzór zaświadczenia w rozporządzeniu) lub zaświadczenie wyda¬ne przez placówkę zdrowotną, udzielającą pomocy społecznej, organizującą turnusy rehabilitacyjne - jeżeli przejazd jest odbywany po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji do korzystania z ulg są:
1) wypis z treści orzeczenia KiZ o zaliczeniu do 1. grupy inwalidów,
2) wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej MSWiA o zaliczeniu do 1. grupy inwalidów,
3) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
4) zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do 1. grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
5) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
6) wypis z treści komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
7) zaświadczenie KRUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do 1. grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
8) legitymacja emeryta-rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do 1. grupy inwalidów,
9) legitymacja emeryta-rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do 1. grupy inwalidów,
10) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności wydana przez powiatowy zespół d/s orzekania o niepełnosprawności.

- Dokumenty wymienione wyżej w pkt. 1-7 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
- Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niewidomych nie będących osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji są dokumenty wymienione w pkt 1-10 z tym, że muszą one stwierdzać niezdolność do pracy, inwalidztwo albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.
- Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi 95% - przy przejazdach dla:
opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji: - jeden z dokumentów z pkt. 1-10,
przewodnika lub opiekuna towarzyszącego osobie niewidomej lub dla psa przewodnika: - jeden z dokumentów z pkt. 1-10 (dodatkowo potwierdzające inwalidztwo narządu wzroku),
dla emerytów i rencistów korzystających z dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% są zaświadczenia wydane przez związki emerytów i rencistów (jest ich wiele, często w zależności od wykonywanego zawodu) według załącznika zamieszczonego w rozporządzeniu wraz z dowodem osobistym.

 

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW
ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Na podstawie Uchwały nr 401/LXIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2006 roku

1. DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOMŻY SĄ UPRAWNIENI:
a/ posłowie i senatorowie – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora,
b/ radni Rady Miejskiej Łomży – na podstawie ważnej legitymacji radnego,
c/ dzieci do lat 4 – na podstawie oświadczenia rodziców (opiekunów),
d/ pracownicy MPK ZB w Łomży i najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie oraz ich dzieci do ukończenia 18 roku życia, a dzieci uczące się do ukończenia 25 roku życia – na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez MPK ZB w Łomży,
e/ umundurowani (na służbie) funkcjonariusze Straży Miejskiej, umundurowani żołnierze służby zasadniczej do stopnia starszego kaprala włącznie z wyłączeniem osób odbywających zastępczą służbę wojskową lub nadterminową służbę wojskową oraz umundurowani funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej – na podstawie legitymacji służbowej lub książeczki wojskowej,
f/ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskie-go w Łomży w trakcie pełnienia obowiązków służbowych – na podstawie identyfikatora,
g/ inwalidzi wojenni i wojskowi, których inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową oraz pełnoletni przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidztwa – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS,
h/ osoby uznane jako całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży jednym opiekunem (osoba pełnoletnia) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanej przez lekarza orzecznika, na podstawie prawa polskiego,
i/ osoby niewidome i ociemniałe wraz z towarzyszącym im jednym opiekunem (osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub ważnej legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
j/ inwalidzi słuchu – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem o utracie słuchu,
k/ zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I Stopnia wraz z dowodem osobistym,
l/ osoby, które ukończyły 73 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia,
m/ dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach i placówkach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz opiekun przy przejazdach z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, zakładu opieki zdrowotnej lub ośrodka rehabilitacji i z powrotem - na podstawie dokumentu poświadczającego znaczny stopień niepełnosprawności dla dziecka oraz zaświadczenie wydane przez placówkę oświaty lub służby zdrowia dla opiekuna.

2. DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW Z ULGĄ 50 % W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOMŻY SĄ UPRAWNIENI:
a/ kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie legitymacji kombatanckiej,
b/ emeryci, którzy ukończyli: kobieta -60 lat, mężczyzna – 65 lat, na podstawie ważnej legitymacji emeryta wraz z dowodem osobistym,
c/ uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i dziennych ponadgimnazjalnych do ukończenia 22 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
d/ studenci szkół wyższych (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich) do 26 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
e/ dzieci od lat 4 do 7 – na podstawie oświadczenia rodziców (opiekunów).

3. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ INNYM OSOBOM NIEWYMIENIONYM W UST.1 i 2, JEŻELI WYNIKA TO Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH.

4. DO KORZYSTANIA Z BILETÓW MIESIĘCZNYCH, SZKOLNYCH Z ULGĄ 50 % W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOMŻY SĄ UPRAWNIONE OSOBY WYMIENIONE W UST.2, PKT. C, D.

Źródło: http://www.lomza.pl/

 

Karta parkingowa. Niestosowanie się do wybranych znaków drogowych.
(podstawa prawna Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdem samochodowym lub kierowca przewożący osoby o obniżonej sprawności ruchowej, jak również pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek, mogą nie stosować się do następujących znaków - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności:
• „zakaz ruchu w obu kierunkach" (B-l),
• „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych" (B-3),
• „zakaz wjazdu autobusów" (B-3a),
• „zakaz wjazdu motocykli" (B-4),
• „zakaz wjazdu motorowerów" (B-10),
• „zakaz postoju" (B-35) - dopuszczalny czas postoju dłuższy niż l minuta jest wskazany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,
• „zakaz postoju w dni nieparzyste" (B-37),
• „zakaz postoju w dni parzyste" (B-38),
• „strefa ograniczonego postoju" (B-39).
(znaki te wymienia rozporządzenie).

 Od 22 września zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2009r Nr 97, poz. 802), podstawą otrzymania karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością będą wydane wyłącznie przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

 Osoby mające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).

 Karty parkingowej nie będzie można otrzymać na podstawie orzeczeń wydawanych przez organy rentowe - ZUS, KRUS, MSWiA.

 Bez zmian pozostają wzory wniosków o wydanie karty parkingowej, opłata oraz tryb postępowania w sprawie.

 Dokumenty wymagane do wydania karty parkingowej:
- wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej,
- załączona kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
- opłata w wysokości 25 zł,
- aktualna fotografia  (1 szt. o wymiarach 35 mm x 45 mm),
- upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej i jej odbioru (jeśli podanie o kartę będzie składać i odbierać inna osoba niż uprawniona do jej otrzymania),
- dowód osobisty wnioskodawcy,
- dowód osobisty osoby upoważnionej przez wnioskodawcę.

 

Ulgi telekomunikacyjne.
(podstawa prawna Dz. U. z 2004r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm)

Operatorzy, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne mają obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczonych przez siebie usług powszechnych poprzez:
• Zakładanie aparatów publicznych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne,
• Oferowanie osobom niepełnosprawnym aparatów telefonicznych przystosowanych do potrzeb tych osób.
Operatorzy nie mają obowiązku stosowania wobec osób niepełnosprawnych ulg w opłatach. Firmy telekomunikacyjne mogą jednak w drodze uchwał podejmować decyzje, co do udzielenia rabatów osobom niepełnosprawnym.

Telekomunikacja Polska S.A. udziela ulg osobom niepełnosprawnym na przyłączenie aparatu telefonicznego oraz na opłaty w abonamencie. Rabatów udziela się na podstawie orzeczenia wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dotyczą one jednak tylko niektórych grup osób niepełnosprawnych:
• w przypadku choroby narządu wzroku – tylko z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
• w przypadku zaburzenia mowy, głosu oraz choroby słuchu – z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Rabat może otrzymać osoba niepełnosprawna albo jej opiekun w przypadku stałego lub czasowego zamieszkiwania opiekuna z osobą niepełnosprawną.
Ulg udziela się również osobom niepełnosprawnym, które nabyły prawa do tych ulg na podstawie rozporządzenia Ministra Łączności z 21 października 1996 roku.
Wysokość ulgi wynosi 50% na przyłączenie telefonu oraz 50% na abonament. (tylko w planach TP standardowy, sekundowy TP dom, TP socjalny).

 


 

Ulgi pocztowe.
(podstawa prawna Dz. U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.)

Osobom niepełnosprawnym przysługują ulgi związane z usługami pocztowymi. Dotyczą ona m.in. bezpłatnego doręczania listów, paczek przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien również przyjąć od osoby niepełnosprawnej prawidłowo wypełnioną przesyłkę.
Z udogodnień mogą skorzystać osoby z uszkodzeniem narządu ruchu korzystające z wózka inwalidzkiego, niewidome i niedowidzące.
Zapotrzebowanie na taką usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub u listonosza obsługującego nasz rejon.


Abonament na radio i telewizję
(podstawa prawna Dz. U. z 2005 r., Nr85, poz. 728 z późn. zm.)

Zwolnieni z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego są:
osoby, które ukończyły 75 lat życia,
osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
osoby niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
osoby niesłyszące, u których twierdzono całkowitą głuchotę lub upośledzenie obustronne słuchu,
osoby niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15%
inwalidzi wojenni i wojskowi.
Osoby te muszą posiadać stosowne potwierdzenie swojej niepełnosprawności na podstawie którego zwalnia się ich z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego.
Aby uzyskać zwolnienie dokument ten przedstawić należy w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu.

 

Ulgi podatkowe.
(podstawa prawna dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z póżn. zm.)

Ulgi w podatku dochodowym przysługują:
1. podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub
2. podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostają takie osoby niepełnosprawne jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie. Dochód tych osób w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 9 120 zł. W przeciwnym wypadku ulgi przysługują podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną.

Rachunki muszą być wystawione na osobę, która będzie odliczała określone wydatki.

Podstawowym warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek:
1) orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub
2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
Jednocześnie w przepisach regulujących poszczególne ulgi, mowa jest o osobach zaliczonych do l i II grupy inwalidztwa, przez co należy rozumieć osoby, w stosunku do których orzeczono odpowiednio:
- całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności,
- całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Odliczenie ulg może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Wydatki które można odliczyć:
1) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełno¬
sprawnej zaliczonej do l lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu
osobę niepełnosprawną zaliczoną do l lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnospraw¬ne, które nie ukończyły l ó roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Niektóre urzędy skarbowe żądają przedstawie¬nia dokumentów poświadczających korzystanie z takich zabiegów,
2) opłacenie przewodników osób niewidomych l lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepeł¬nosprawnością narządu ruchu zaliczonych do l grupy inwalidztwa,
3) utrzymanie przez osoby niewidome l lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika.

W tych wypadkach można odliczyć ustaloną kwotę, bez potrzeby dokumentowania poniesionych wydatków.

Na poniższe wydatki trzeba posiadać potwierdzenie (faktura VAT):
1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
7) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do l grupy inwalidztwa,
8) opłacenie tłumacza języka migowego,
9) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
10) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a ustaloną co roku kwotą, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
11) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do l lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego.
12) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, a nie od kwoty podatku. Nie można odliczyć jednak wydatków, które zostały sfinansowane przez zakładowy lub państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, NFZ lub też zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Można jedynie odliczyć różnicę, która nie została zwrócona.